Työnohjaus

Työnohjauksen tarkoituksena on työyhteisön toiminnan kehittäminen ja  työntekijän ammattitaidon syventäminen. Työnohjausprosessissa  tarkastellaan työtä, työyhteisöä, organisaatiota ja omaa itseä  työntekijänä. Näkökulmina tarkastelussa ovat ajatukset, kokemukset,  kysymykset, tunteet ja ideat.Työnohjauksen tavoitteena on tuottaa oivalluksia, ymmärrystä ja lisätä tietoa ja taitoa suhteessa työhön, itseen ja työyhteisöön. Vaikka päämääränä onkin perustehtävän selkiyttäminen ja  rationaalisten puolten tukeminen, työnohjaus auttaa myös ymmärtämään  tiedostamattomien ja irrationaalisten tekijöiden merkityksen  työntekijässä ja työyhteisössä.Työnohjaus on säännöllistä ja systemaattista työtä. Siihen sisältyy vuorovaikutus-, oppimis- ja ongelmanratkaisuprosesseja. Työnohjaus ei ole terapiaa, työhön perehdyttämistä, työhön opastusta, koulutusta, jutustelua tai rupattelua – vaan tavoitteellista  toimintaa. Siinä on tärkeää että käsiteltävät asiat nousevat ohjattavien työtilanteesta. Kullakin työnohjaukseen osallistuvalla on oikeus ja  velvollisuus ilmaista itseään ja omia näkemyksiään.Työnohjausta voidaan soveltaa eri muodoissa:

  • yksilökohtaisesti
  • työyhteisötasolla tai
  • ryhmäkohtaisesti, esim. johtoryhmät, esimiehet ja asiantuntijat